ELÉRHETŐSÉG

    Cím: Nyírbogdány Fő út 3-5.
    Tel: 06 42 532 540
    Fax: 06 42 532 540
    E-mail:
   admin@kazinczy-nybd.sulinet.hu
   nyirbogdany@risz.hu

ISKOLÁNK
MUNKAKÖZÖSSÉGEK

    Alsós
    Természettudományi
    Társadalomtudományi

ÖKOISKOLA
PÁLYÁZATOK

    TIOP 1.1.1/07

weblinkek
KERESÉS
 Google

 

SZAVAZÁS

     
 Használtad már a fórumunkat?

Igen használtam!
Nem használtam!
Nem tudtam, hogy van fórum a
     honlapon!


Szavazás állása
 


Felhőkép

      Felhőkép ( www.idokep.hu )

az iskola bemutatása 2012/2013

Iskolánkban jelenleg 9 tanulócsoportban folyik az oktatás.
Tanulólétszám: 208 általános iskolai tanuló.
A nevelőtestület létszáma 17 fő.
A nevelőtestület életkor, szakmai gyakorlat szerinti összetétele ideálisnak mondható. Az idősebbek tapasztalata mellett a fiatalok lendülete kell, hogy biztosítsa az eredményes munkát.
Ismereteiket, módszertani megújulásukat, a szakmai kihívásoknak való megfelelést önképzéssel és a szakmai továbbképzéseken való részvétellel biztosítják.
Intézményünk a Rétközi Iskolaszövetségnek a tagja, mely a térségben működő iskolák szakmai munkáját segíti, és megteremti a lehetőségét annak, hogy tanulóink szaktárgyi versenyeken vegyenek részt. Iskolánkban az alapfokú oktatás mellett művészetoktatás is folyik.
Az alapfokú művészetoktatás keretében 3 különböző területen folyik a képzés: néptánc, képzőművészet, zene (furulya, zongora).
A tehetséges és érdeklődő gyerekeket hozzáértő és tapasztalt pedagógusok foglalkoztatják nagy sikerrel, hiszen versenyeken elért helyezéseik bizonyítják ezt.
Iskolánkban jelenleg két idegen nyelv oktatása folyik. Angol illetve német nyelvet választhatnak diákjaink.
Számítástechnika tantermünk és gépparkunk lehetővé teszi a tanórán és tanórán kívüli informatikai oktatást 3. évfolyamtól – minden tanuló számára.
A sportolás feltételeit a tornaterem és a sportpálya biztosítja.
Iskolánkban működik a DÖK, melynek segítő nevelője céltudatosan készíti fel a gyerekeket életük szervezésére, annak irányítására és döntésekre. Megtanulják jogaikat és kötelességüket, egymás segítését.
Az iskolagyűlések demokratikus gondolkodás és cselekvés lehetőségét biztosítják tanulóinknak.
Személyiségformálásban jelentős szerepet játszanak ünnepélyeink, rendezvényeink, melyek igazi élményt nyújtanak mind az iskolai mind a szülői közösségnek.
Kiemelkedő a rendszeres filharmónia előadássorozat, a művészeti iskola gálaműsora, a Kazinczy-hét és más kulturális rendezvények.
A szülői környezet jelentős részben támogatja az iskola munkáját, hisz mindannyian az eredményes nevelőtevékenység érdekében dolgozunk, hogy gyermekeinket segítsük, életre neveljük, arra kellő mértékben felkészítsük.

suli-infó

Fontos tudnivalók: Szülőknek- Tanulóknak

2012. szeptember 01-től intézményünkben fenntartóváltás történik.

Az új fenntartó neve: Baptista Szeretetszolgálat Önálló Jogi Személy-Budapest

Intézményünkben a tanévnyitó ünnepséget 2012. szeptember 03-án /hétfőn/ 7 óra 45 perckor tartjuk az iskola tornatermében.

Tanévkezdés: 2012. szeptember 03./ hétfő/ a tanévnyitó ünnepség után.

A tankönyvellátásról:

A tartós könyvek átvételét, az átvevő aláírásával igazolja, és egyben kötelezettséget vállal annak megőrzésére, és megfelelő állapotban történő visszaadására, illetve az okozott kár megtérítésére.

A tanulók étkezéséről:

Az iskolai étkezésben résztvevő tanuló az adott hónap térítési díját minden hónap 15-ig köteles kifizetni. Az étkezés lemondását 8 óráig lehet bejelenteni a 232-366-os telefonszámon.

Házirend:

Az iskolai mulasztásról:

Késés

 • A késés a becsengetés utáni beérkezést jelenti az órára.

 • A későn érkező tanulót későnek, a késés időtartamának megjelölésével írja be a tanár.

 • A késés időtartamát összeadjuk, 45 perc késedelmi idő esetén írható be egy igazolatlan óra.

 • Napközben csak az iskolai kötelességteljesítés vagy egészségügyi ok miatti késés igazolható!

Mulasztások igazolása, távolmaradási-, távozási engedélyek

 • Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távol marad, akkor mulasztását igazolni kell.

 • Az orvosi és egyéb igazolást a tájékoztató füzetbe, ellenőrző könyvbe be kell jegyeztetni.

 • Családi vagy hivatalos távolmaradásról 3 napot a szülő igazolhat, 3 napnál hosszabb távolmaradásra (családi okból) esetén az igazgató adhat engedélyt.

 • A hiányzás első napján a tanuló – akár közvetve is, pl. szülei révén – köteles értesíteni az iskolát telefonon esetleg levélben a hiányzás okáról és várható időtartamáról.

 • A mulasztás igazolásának elfogadására az osztályfőnök és a szaktanár jogosult.

A mulasztás igazolható:

 • a tanuló – a szülő írásbeli kérelmére – előzetes engedélyt kapott a távolmaradásra

 • a tanuló beteg volt és azt megfelelően igazolta

 • a tanuló hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni

Az igazolást a tanulók az osztályfőnöküknek adják le a mulasztást követő 2 tanítási napon belül.

A távolmaradást követő 2 napon belül nem igazolt mulasztást igazolatlan mulasztásnak kell tekinteni.

Amennyiben a tanuló az iskolában tartózkodik, az órarend szerinti foglalkozásról való önkényes távolmaradás – igazolatlanságán felül is – fegyelmi vétség, mely minden esetben írásbeli büntetést von maga után.

Nem számít hiányzásnak, ha iskolai ügy miatt hiányzik a tanuló.

Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történt igazolatlan mulasztásakor. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen marad, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az iskola igazgatója értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerinti jegyzőt és gyermekjóléti szolgálatot. Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat és az iskola haladéktalanul intézkedési tervet készít, melyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat.

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az iskola ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az iskola igazgatója értesíti a gyermek tényleges lakóhelye szerint illetékes jegyzőt. Az 50 igazolatlan óra következménye a családi pótlék megvonása.

Az iskola vagyonvédelméről:

Szándékos rongálás, erőfitogtatás során jelentős károkat okoznak egyes tanulók, melynek kártérítésétől a jövőben nem tudunk eltekinteni. A kár okozásának körülményeiről jegyzőkönyvet veszünk fel, s a szándékos rongálás során keletkezett kár összegét megtéríttetjük.

A tanulók az iskolába csak a szükséges felszerelést hozhatják magukkal.

 • Indokolatlanul sok pénzt, értéktárgyakat a tanuló csak saját felelősségére hozhat magával.

 • Az iskolába mobiltelefon nem hozható. Az elveszett tárgyakért az iskola felelősséget nem vállal.

 • Nem hozhat be a tanuló az iskolába veszélyes eszköznek minősülő tárgyat. Ezeknek birtoklása törvényi jogszabályba ütközik, és fegyelmi büntetést, eljárást von maga után.

 • Balesetvédelmi okokból ékszert, órát és fülbevalót a tanuló csak saját felelősségére viselhet. Ezek elvesztéséért, az okozott kárért az intézmény felelősséget nem vállal. Testékszert a tanuló az iskolában nem viselhet.

 • Nem vállalunk felelősséget nem iskolai taneszközök, értéktárgyak elvesztéséért.

 • A tanulók a tanítási órán nem használt eszközöket, felszereléseket a folyosói zárható szekrényekben helyezzék el.

 • A társadalmi tulajdon megbecsülése és védelme, az egyéni tulajdon tiszteletben tartása minden tanulóra nézve kötelező.

 • A társadalmi vagy egyéb tulajdonban gondatlanságból okozott károkért a tanuló anyagilag, a szándékos károkozás esetén pedig anyagilag (a teljes kár megtérítése mellett) és fegyelmileg felelős.

 • A tantermekben elhelyezett elektromos készülékeket tanulók nem kapcsolhatják be, nem működtethetik.

 • Az iskolában tilos bármilyen energiaital fogyasztása, illetve árusítása.

Az iskola nem vállal kártérítési felelősséget azokért a tárgyakért, amelyek nem hozhatók összefüggésbe a tanulmányi munkával, vagy amelyek elvesztése a tanuló nem körültekintő magatartása miatt következett be.

 Az iskolában való tartózkodásról:

Az intézmény 7 óra 15 perctől fogadja a gyerekeket, és legkésőbb 7 óra 30 percig be kell érni az iskola épületébe. A tanítás 7 óra 45 perckor kezdődik.

A szülők gyermekeiket csak az iskola belső bejárati ajtajáig kísérhetik és a tanítást követően ott várhatják meg  őket. Az első osztályos tanulók szülei az első tanítási héten az osztályterem bejáratáig, a későbbiekben csak a belső bejárati ajtóig kísérhetik a tanulókat.

 • Az iskola területét az iskolai foglalkozás, ill. ebéd után, ha már tanulással kapcsolatos elfoglaltsága nincs a diáknak, 15 percen belül el kell hagynia.

 • A főbejáraton elhelyezett csengő használatával lehet az épületbe bejönni a tanítási órák alatt, de a tanórát megzavarni nem lehet.

A filharmónia, a tanórai foglalkozás fontos kiegészítője, ezért minden tanuló számára, ajánlott a részvétel. A bérlet ára 900 – Ft, amit szeptember hónapban kérünk befizetni.

 

Művészeti oktatás:

A kiválóra minősített művészeti oktatás keretén belül - néptánc, képzőművészet és hangszer (furulya, zongora) tanszakok indulnak, 2012. október 1-jén. Szeptember 15-ig lehet jelentkezni a foglalkozásokra.

Amit a művészeti oktatásról tudni kell:

-         Ez ugyanolyan oktatási forma, mint az általános iskolai oktatás

-         Hiányozni innen is csak igazolással lehet.

-         Egy tanuló csak egy tanszakra jelentkezhet.

 

Napközis és iskolaotthonos foglalkozások munkarendje

Az iskola a szülők igényeinek megfelelően biztosítja a tanulók napközi otthoni ellátását. A jelentkezést írásban, szülői aláírással kell jelezni az iskola hivatalos tájékoztató füzetében (ellenőrzőben). A beiratkozás egy tanévre szól, közben kiiratkozni csak nagyon indokolt esetben lehet. Magatartási problémák miatt a tanuló kizárható a napközis foglalkozásról.

Intézményünkben iskolaotthonos oktatás is folyik.

Napközis foglalkozások rendje: 11 óra 25 perctől 16 óráig

 

Az iskolaotthon munkarendje: 7 óra 45 perctől 15 óra 45 percig bizonyos napokon 16 óra 30 percig (az órarend alapján).

 

Az egyházak /református, római katolikus, görög katolikus/ a hitoktatást továbbra is a megszokott rend szerint tartják.

 

Iskolánk honlapján továbbra is tájékoztatjuk az aktuális intézményi eseményekről a szülőket és a tanulókat. A tanárok és az osztályfőnökök is beszámolnak majd a felmerülő iskolai tevékenységekről (pl: kirándulások meghirdetése, dolgozatok írása, versenyeken való részvétel, ennek eredményei, rendezvények, stb./

 

Nyírbogdány, 2012. augusztus 27.

                                                                                               Szilágyiné Sinka Zsuzsanna

 intézményvezető sk.